Ταχ. Διευθύνση:


Στην Ελλάδα:  Διον. Μαρτινέγκου 1, Ζάκυνθος 29100

Στο Βέλγιο:     27 Place de la Sainte Famille, B-1200 Bruxelles


        Ε-mail: prozante@prozante.gr