Στόχοι


  Να συμβάλουμε στη βελτίωση του τόπου μας προσφέροντας αφιλοκερδώς ιδέες, προτάσεις, ενημέρωση, τεκμηριωμένα στοιχεία και δοκιμασμένες λύσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία του νησιού και τις σχετικές προσπάθειες των αρμόδιων τοπικών φορέων.


   Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη μακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής για το νησί, στη διαμόρφωση συναντίληψης για τα προβλήματα καθώς και στην καλύτερη συνεργασία πολιτών και φορέων για τη λύση τους. 


  Να συμβάλουμε στην εύρεση πόρων από ευρωπαϊκές πηγές αξιοποιώντας την εγγύτητά μας στα ευρωπαϊκά όργανα καθώς και τη γνώση και την εμπειρία ανθρώπων που ζουν εντός και εκτός της Ζακύνθου.


Ο ρόλος μας είναι ενημερωτικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός των προσπαθειών που καταβάλλονται από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

Δεν διαχειριζόμαστε εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους για την υλοποίηση έργων.